Darmowa dostawa od 300,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO S&A Jewelery z 01.08.2017

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.       Klient – Konsument, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2.       Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

3.       Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2014.121 j.tJze zm.);

4.       Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego S&A Jewellery;

5.       Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.shop.s-a.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.       Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;  

a)       S&A S.A. prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów biżuterii. Zdjęcia oferowanych wyrobów jubilerskich są autorstwa S&A S. A., staramy się, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów.

b)      Towary mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu.

c)       Każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (kamieni jubilerskich).

7.       Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000351730, NIP: 586-211-61-86, REGON 192993503, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8.       Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9.       Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.shop.s-a.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.shop.s-a.pl, prowadzony jest przez S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000351730, NIP: 586-211-61-86, REGON 192993503.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1.       rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2.       warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a)       wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

b)      zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3.       zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

4.       tryb postępowania reklamacyjnego.  

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient co najmniej jednego następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, lub

b) przeglądarka internetowa Firefox w wersji 42 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, lub

c) przeglądarka internetowa Chrome w wersji 47.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, lub

d) przeglądarka internetowa Opera w wersji 32 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, oraz

e) minimalna rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 480 px szerokości

f) nie spełnienie jednego z powyższych wymagań nie wyklucza poprawnego działania serwisu na urządzeniu, z którego korzysta Klient  

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000351730, NIP: 586-211-61-86, REGON 192993503 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.shop.s-a.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.2. S&A S.A. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych wprowadzonych przez Klienta, a także w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet w tym godzące w dobre imię S&A S.A.

3.3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody S&A S.A.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób dla innych klientów oraz dla S&A S.A nieuciążliwy ponad przeciętną miarę wynikającą z przeznaczenia Sklepu .,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.shop.s-a.pl , dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) przewidywanego czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000351730, NIP: 586-211-61-86, REGON 192993503 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr [...]", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do krajów, których wybór możliwy jest podczas zakładania konta (natomiast w sprawie wysyłki do innych krajów prosimy o kontakt pod adresem shop@s-a.pl) i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub transportem własnym. Koszty dostawy można poznać na stronie "Koszty transportu". Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.shop.s-a.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich są określone jako ceny brutto. 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: 69 1750 1325 0000 0000 3818 6477

b) płatnością w systemie IAI Pay,

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będącej rzeczą ruchomą), termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Proszę odesłać na adres S&A S.A. ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia z dopiskiem "Sklep detaliczny S&A" lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia lub adres poczty elektronicznej shop@s-a.pl. S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia, mailowo pod adres www.shop.s-a.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko lub firmę, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.  

XI. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia informuje, że pod linkiem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma za pośrednictwem, której Klient przystąpić może do rozwiązania sporu online; S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia nie gwarantuje jednak, iż w każdym przypadku wyrazi zgodę na rozstrzygnięcie sporu we wskazanym trybie.  

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

pixel